Herroepingsinstructie
Recht op intrekken

U hebt het recht om, zonder opgave van redenen, deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft/heeft genomen. Om uw recht op intrekken uit te oefenen, moet u ons (Gries Deco Company GmbH, Boschstrasse 7 + 7a, D-63843 Niedernberg, [email protected], Telefon: 0800 2555100) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

U kunt ons het voorbeeldformulier of een andere duidelijke herroepingsverklaring toezenden. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, sturen wij u onverwijld een bevestiging (bijvoorbeeld via e-mail) van de ontvangst van een dergelijke herroeping. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van het uitoefenen van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. Tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u was overeengekomen; in geen geval worden er u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen terug hebt gestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld, in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte hebt gesteld, aan ons of aan Gries Deco Company GmbH, Industriegebiet Süd B 30, D-63755 Alzenau, terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De kosten van het terugsturen van de goederen komen voor onze rekening. Volg deze link om een ​​retourlabel aan te maken. Vul daar uw naam, adres en e-mailadres in. Vooral de klantreferentie is belangrijk: Voer hier het bestelnummer in, dat u kunt vinden op de leveringsbon of in de e-mail met de orderbevestiging. Je kunt nu het retourlabel dat wordt aangemaakt uitprinten en op je retour plakken. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan uw manier van omgaan met de goederen die niet noodzakelijk is voor inspecteren van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeld-herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan alstublieft dit formulier in en stuur het ons.)

  • Aan Gries Deco Company GmbH, Boschstrasse 7 + 7a, D-63843 Niedernberg, [email protected]
  • Hiermede herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende diensten (*)
  • Besteld op (*) / ontvangen op (*)
  • Naam van de consument
  • Adres van de consument
  • Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Bijzondere aanwijzingen

Indien u deze overeenkomst financiert door middel van een lening en de overeenkomst later herroept, bent u ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Daar kan in het bijzonder van uit worden gegaan als wij tegelijkertijd uw kredietverstrekker zijn of als uw kredietverstrekker met betrekking tot de financiering gebruikmaakt van onze medewerking. Indien de lening op het ogenblik van de herroeping reeds aan ons is uitbetaald, treedt uw kredietgever in onze rechten en verplichtingen uit de gefinancierde overeenkomst ten aanzien van u met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het voorwerp van de onderhavige overeenkomst het verwerven van financiële instrumenten is (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten).

Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als u ook daarvoor een herroepingsrecht hebt.

Herroepingsinstructie opgesteld met Trusted Shops rechtsteksten in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.